Vakıa Süresi İLE Yaşanmış Gerçek Mucize

Vakıa suresi ile ilgili bir ziyaretçimizin bize gönderdiği gerçek ve yaşanmış bir hikayeyi sizlere anlatmak istedik.

“Biz ailece çok kötü günler geçiriyorduk.Bir arkadaşım bana bu duayı söyledi bende okumaya başladım 29 gün sonra eşimin işleri inanılmaz ölçüde değişti.etrafımızdakiler bile bize şaşırdı bunu diliyle bile söylediler ne yaptınız işleriniz böyle inanılmaz seviyeye çıktı dediler.

bizim bankalara 80 etrafımıza 50 toplam 200 yüzbin tl yakın borcumuz vardı.mucize oldu sanki.9 ayda hepsi biti borçlarımızın.

eşim birinin yanında çalışıyordu kendi işini kurdu ve şimdi çok şükür işleri çok iyi ben hergün okuyorum o duayı.bana arkadaşım dediğinde bir umut dedim kendi kendime.boşanma dercesine gelmiştik ve çok zor durumdaydık şimdi ev bile aldık.sayın kardeşlerim inanın mucize bu dua.”

Evli olanlar eşide okusun.en yakın zamanda faydasını göreceksiniz.öyle mutluyuz ki şimdi öyle büyük huzurumuz varki.

ben bu duayı okumaya başladıktan sonra eşim içkiyi bıraktı.evinize huzur doluyor.çok acil okuyun lütfen bu duayı.

56-el-VÂKIA

Arapça’da demir anlamına gelen “hadid” kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sûre Medine’de inmiştir. 96(doksanaltı) âyettir.

Vakia Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 1. İza veka’atilvaki’atu.
 • 2. Leyse livak’atiha kazibetun.
 • 3. Hafıdatun rafi’tun.
 • 4. İza ruccetil’ardu reccen.
 • 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 • 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 • 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 • 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 • 9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 • 10. Vessabikunessabikune.
 • 11. Ulaikelmukarrabune.
 • 12. Fiy cennatin na’ıymi.
 • 13. Sulletun minel’evveliyne.
 • 14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 • 15. ‘ala sururin medunetun.
 • 16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

 • 17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 • 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 • 19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 • 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 • 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 • 22. Ve hurun ‘ıynun.
 • 23. Keemsalillu’luilmeknuni.
 • 24. Cezaen bima kanu ya’melune.
 • 25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 • 26. İlla kıylen selamen selamen.
 • 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 • 28. Fiy sidrin mahdudin.
 • 29. Ve talhın mendudin.
 • 30. Ve zıllin memdudin.
 • 31. Ve main meskubin.
 • 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 • 33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
 • 34. Ve furuşin merfu’atin.
 • 35. İnna enşe’nahunne inşaen.
 • 36. Fece’alnahunne ebkaren.
 • 37. ‘Uruben etraben.
 • 38. Liashabilyemiyni.
 • 39. Sulletun minel’evveliyne.
 • 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 • 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 • 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 • 43. Ve zıllin min yahmumin.
 • 44. La baridin ve la keriymin.
 • 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 • 46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 • 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 • 48. Eve abaunel’evvelune.
 • 49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 • 50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

 • 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 • 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 • 53. Femaliune minhelbutune.
 • 54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 • 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 • 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 • 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 • 58. Efereeytum ma tumnune.
 • 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 • 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 • 61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 • 62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 • 63. Efereeytum ma tahrusune.
 • 64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 • 65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 • 66. İnna lemuğremune.
 • 67. Bel nahnu mahrumune.
 • 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 • 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 • 70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 • 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 • 72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 • 73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 • 74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 • 75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 • 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

 • 77. İnnehu lekur’anun keriymun.
 • 78. Fiy kitamin meknunin.
 • 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 • 80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 • 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 • 82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 • 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 • 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 • 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 • 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 • 87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 • 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 • 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 • 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 • 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 • 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 • 93. Fenuzulun min hamiymin.
 • 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 • 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 • 96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Vakia Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 • 1. Kıyamet koptuğu zaman,
 • 2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;
 • 3. O, alçaltıcı, yükselticidir.
 • 4. Yer şiddetle sarsıldığı,
 • 5. Dağlar parçalandığı,
 • 6. Dağılıp toz duman haline geldiği,
 • 7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,
 • 8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!
 • 9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!
 • 10. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.
 • 11. İşte bunlar, (Allah’a) en yakın olanlardır,
 • 12. Naîm cennetlerinde .
 • 13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,
 • 14. Birazı da sonrakilerdendir.
 • 15. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler,
 • 16. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
 • 17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;
 • 18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.
 • 19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.
 • 20. (Onlara) beğendikleri meyveler,
 • 21. Canlarının çektiği kuş etleri,
 • 22. İri gözlü hûriler,
 • 23. Saklı inciler gibi.
 • 24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).
 • 25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.
 • 26. Söylenen, yalnızca “selâm, selâm” dır.
 • 27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!
 • 28. Düzgün kiraz ağacı,
 • 29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,
 • 30. Uzamış gölgeler,
 • 31. Çağlayarak akan sular,
 • 32. Sayısız meyveler içindedirler;
 • 33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan.
 • 34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.
 • 35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.
 • 36. Onları, bâkireler kıldık.
 • 37. Eşlerine düşkün ve yaşıt.
 • 38. Bütün bunlar sağdakiler içindir..
 • 39. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir.
 • 40. Birçoğu da sonrakilerdendir.
 • 41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere!
 • 42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,
 • 43. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;
 • 44. Serin ve hoş olmayan.
 • 45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı.
 • 46. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.
 • 47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?
 • 48. Önceki atalarımız da mı?
 • 49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,
 • 50. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!
 • 51. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!
 • 52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.
 • 53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
 • 54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.
 • 55. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
 • 56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!
 • 57. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?
 • 58. Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?
 • 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?
 • 60. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.
 • 61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).
 • 62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
 • 63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.
 • 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
 • 65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.
 • 66. “Doğrusu borç altına girdik.
 • 67. Daha doğrusu, biz yoksul kaldık” (derdiniz).
 • 68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?
 • 69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
 • 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
 • 71. Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,
 • 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
 • 73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.
 • 74. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.
 • 75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,
 • 76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.
 • 77. Şüphesiz bu, değerli bir Kur’an’dır,
 • 78. Korunmuş bir kitaptır.
 • 79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.
 • 80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.
 • 81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?
 • 82. Allah’ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
 • 83. Hele can boğaza dayandığı zaman,
 • 84. O vakit siz bakar durursunuz.
 • 85. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.
 • 86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,
 • 87. Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!
 • 88. Fakat (ölen kişi Allah’a) yakın olanlardan ise,
 • 89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.
 • 90. Eğer o sağdakilerden ise,
 • 91. “Ey sağdaki! Sana selam olsun!”
 • 92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,
 • 93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!
 • 94. Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır.
 • 95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.
 • 96. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.

Bir cevap yazın