Her Gereksiniminizde Bu Duayı Okuyun

İstiğfara devam edeni Allah her türlü kasvet ve yeisten uzaklaştırır, uyum darlığından da kurtarır, rahatlığa çıkarır, ummadığı yerden rızka kavuşturur Nesai Her gün sabah akşam yedi kere,

Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevkkeltü ve hüve Rabbul arşil azim okuyan dünya ve ahiret kasvetinden kurtulur İni Sünni

Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en altı kasvettir.

La havle ve la güce illa billah okumak, 99 tasaya dermandır. Bunların en hafifi kasvettir Dominant

La ilahe illallah kable kulli şey’ in, La ilahe illallah ba’de kulli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbuna ve yefni kullu şey’in diyen sıkıntudan kurtulur Taberani

Cuma namazından sonra, İhlas, Felak ve Nas’ı yedişer kere okuyan, bir hafta, kaza, bela ve kasvetlerden kurtulur İ. Sünni

Sıkıntı için şu duayı okuyun

La ilahe illallahulazimulhalim la ilahe illallahu Rabbul Arşilazim la ilahe illallahu Rabbussemavati ve Rabbul erdi Rab bul Arşil kerim Müslim
Sıkıntıya düşen 7 kere Allah,

Allahu Rabbi, lauşriku bihişey’a desin Nesıii

Sıkıntı için,

Allah, Allah Rab buna laşerikeleh deyin. BeyhekiPeygamber Efendimiz’in öğrettiği, her türlü kasveti gideren dua.

Hz. Ali r.a. şöyle der

Resûlullah Efendimiz, başıma bir kasvet geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler

لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü yetersiz sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Kâinatların Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ahmed, I, 91, 92, 94

Peygamber Efendimiz’in öğrettiği, lüzum hacet anında okunacak dua.

Bir kimse Osman bin Affân’ın r.a yanına bir gereksinimi için sık sık gidiyor, fakat Hz. Osman r.a ona övgü etmiyor, lüzumunu görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyfr.a ile karşılaştı ve vaziyeti ona şikâyet etti.

LÜZUM İÇİN OKUNACAK DUA

Osman bin Huneyf r.a ona şu nasihatte bulundu

Su kabını getirip abdest al, sonra da mescide giderek iki rekât namaz kıl. Namazın sonunda

Allâh’ım, Rahmet Peygamberi olan Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed s.a.v saygısına Sen’den istiyor ve Sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Şu gereksinimimin karşılanması için, Sen’i vesîle edinerek Rabbime yöneliyorum. Allâh’ım, O’nu benim için şefâatçi kıl diye duâ et ve peşinden lüzumunu söyle

O zât gitti ve kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin Affân’ın kapısına vardı. Kapıcı onun elini yakaladı, Hz. Osman’ın r.a. yanına götürüp oradaki mindere oturttu. Hz. Osman r.a

Gereksinimin nedir diye sordu. O da söyledi. Hz. Osman r.a isteğini hemen yerine getirdi ve Şimdiye kadar bir lüzumunun olabileceği hiç hatırıma gelmemişti. Bundan sonra bir gereksinimin olursa hemen bize gel dedi.

Murâdına nâil olan zât, Halîfe’nin huzûrundan dağıldıktan sonra doğruca Osman bin Huneyf’e giderek

Allah seni hayırla ödüllendirsin, sen benim için Halîfe ile konuşuncaya kadar o benim gereksinimimi görmüyor ve bana övgü etmiyordu. dedi.

Bu lafa donakalan Osman bin Huneyf r.a şöyle dedi

Vallâhi ben Halîfe ile konuşmadım. Lâkin şöyle bir hâdiseye şâhit olmuştum

Bir kör, Re­sû­lullah s.a.v Efendimiz’e ge­le­rek

Yâ Resû­lâllah Allâh’a yal­var da gö­züm­de­ki has­ta­lı­ğı gi­der­sin. Gö­zü­mün âmâ ol­ma­sı ba­na çok güç ge­li­yor de­di.

HACET LÜZUM DUASI

Efen­di­miz s.a.v

Di­ler­sen sab­ret, bu se­nin için da­ha ha­yır­lı­dır. bu­yur­dular. Kör ise

Yâ Resû­lâllah Be­ni elim­den tu­tup gö­tü­re­cek kim­sem yok. Bu hâl ba­na çok me­şak­kat ve­ri­yor. Lüt­fen göz­le­ri­min açıl­ma­sı için dua edi­niz de­yin­ce Pey­gam­ber Efen­di­miz s.a.v

Su kabını getir ve ab­dest al Son­ra iki rekât na­maz kıl Ar­dın­dan da:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هٰذِهِ لِتُقْضَى لِيَ

Allâh’ım Rah­met pey­gam­be­ri olan Ne­biyy-i Ekrem’in Mu­çiğ­med s.a.v ile O’nun serbest­me­ti­ne Sen’in zâ­tın­dan di­li­yor ve Sa­na yö­ne­li­yo­rum. Yâ Mu­çiğ­med İh­ti­ya­cı­mın karşılanması için Se­n’i vesîle edinerek Rab­bi­me yö­ne­li­yo­rum Allâh’ım O’nu ba­na, şefâat­çi kıl diye duâ et emrettiler.

“Her Gereksiniminizde Bu Duayı Okuyun” üzerine 2 yorum.

  1. Beynimde bir sorun var. Akıl sağlığım yerinde değil. Hangi duayı okumalıyım?
    Bu yazıyı yazanda okusun? iyi gelir.

    1. Önce fiîli duâya başvur çâresiz kalırsan kavli duâya başvurAllah cc şifâ versin inşâAllah

Bir cevap yazın