Nazara Karşı Okunacak Muhteşem Dua

Peygamberimizin asm göz dokunması karşısında ondan korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî r.a. şöyle anlatmaktadır:

Resulullah a.s.m. ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a sığınma ederdi. Sonra Muavvizetân Felâk ve Nâs Sûreleri inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar dokunanlara da bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin Nazar Duası de nazara karşı rehabilitasyon edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Bilginler nazar dokunmalarına karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini okumuşlar ve okunmasını nasihat etmişlerdir.

Ayetel kürsi namaz içinde sure biçiminde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile beraber okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:

“Resûlullah aleyhissalatu vesselam emrettiler ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min vaktini baştan, 3. dahil ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, 2882.

NAZARA VE GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR

1- KALEM SURESİ 51-52. AYETLER NAZAR AYETİ

Türkçe Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûnmecnûnun. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemînâlemîne.

Anlamı:

Kuşkusuz inkâr edenler Zikr’i Kur’an’ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkacaklar. Senin için, “Hiç kuşku yok o bir çılgındır” diyorlar. Hâlbuki o Kur’an, cihanlar için ancak bir öğüttür.

NAZAR VEYAHUT GÖZ DEĞMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

İsâbet-i ayna; nazar dokunmasına tedbîr olarak Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı dokunmaz. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete’l-Kürsî.

2- FELAK SURESİ

FELAK SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 • 1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak.
 • 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
 • 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
 • 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

FELAK SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • 1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
 • 2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
 • 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 • 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
 • 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. Allah’a sığınırım.

3- NAS SURESİ

NAS SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 • 1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs.
 • 3- İlâhi’n-nâs.
 • 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
 • 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
 • 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

NAS SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • 1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
 • 2- İnsanların malikine,
 • 3- İnsanların reel ilahına;
 • 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
 • 5- O ki, insanların göğüslerine kötü düşünce, kuşku vesvese verir.
 • 6- Gerek cin, gerekse insanlardan olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.

4- AYETEL KÜRSİ

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama yakalayabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey anlayamazlar. Onun kürsüsü tam gökleri ve yeri kaplayıp abluka etmiştir. O, göklere, yere, tam cihana hükmetmektedir. Gökleri ve yeri gözetip korumak ona efor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bir cevap yazın