Vakıa Süresi İLE Yaşanmış Hakikat Mucize

Vakıa suresi ile alakalı bir ziyaretçimizin bize yolladığı hakikat ve yaşanmış bir öyküyü sizlere anlatmak istedik.

“Biz ailece çok makûs günler geçiriyorduk.Bir dostum bana bu duayı söyledi bende okumaya başladım 29 gün sonra eşimin işleri olağanüstü miktarda değişti.etrafımızdakiler dahi bizi afalladı bunu diliyle dahi söylediler ne yaptınız işleriniz böyle olağanüstü seviyeye çıktı dediler.

bizim bankalara 80 çevremize 50 toplam 200 yüzbin tl yakın borcumuz vardı.mucize oldu sanki.9 ayda hepsi biti borçlarımızın.

eşim birinin yanında çalışıyordu kendi işini kurdu ve şimdi çok şükür işleri çok iyi ben hergün okuyorum o duayı.bana dostum dediğinde bir umut dedim kendi kendime.boşanma dercesine gelmiştik ve çok güç vaziyetteydik şimdi konut dahi aldık.sayın kardeşlerim inanın mucize bu dua.”

Konutlu olanlar eşide okusun.en yakın zamanda verimini göreceksiniz.öyle mutluyuz ki şimdi öyle büyük huzurumuz varki.

ben bu duayı okumaya başladıktan sonra eşim alkolü bıraktı.evinize huzur doluyor.çok acil okuyun lütfen bu duayı.

56-el-VÂKIA

Arapça’da demir anlamına gelen “hadid” sözcüğüyle adlanan ve demirin ehemmiyetine işaret ettiği için bu ismi alan sûre Medine’de inmiştir. 96doksanaltı âyettir.

Vakia Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 1. İza veka’atilvaki’atu.
 • 2. Leyse livak’atiha kazibetun.
 • 3. Hafıdatun rafi’tun.
 • 4. İza ruccetil’ardu reccen.
 • 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 • 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 • 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 • 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 • 9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 • 10. Vessabikunessabikune.
 • 11. Ulaikelmukarrabune.
 • 12. Fiy cennatin na’ıymi.
 • 13. Sulletun minel’evveliyne.
 • 14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 • 15. ‘ala sururin medunetun.
 • 16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

 • 17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 • 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 • 19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 • 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 • 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 • 22. Ve hurun ‘ıynun.
 • 23. Keemsalillu’luilmeknuni.
 • 24. Cezaen bima kanu ya’melune.
 • 25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 • 26. İlla kıylen selamen selamen.
 • 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 • 28. Fiy sidrin mahdudin.
 • 29. Ve talhın mendudin.
 • 30. Ve zıllin memdudin.
 • 31. Ve main meskubin.
 • 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 • 33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
 • 34. Ve furuşin merfu’atin.
 • 35. İnna enşe’nahunne inşaen.
 • 36. Fece’alnahunne ebkaren.
 • 37. ‘Uruben etraben.
 • 38. Liashabilyemiyni.
 • 39. Sulletun minel’evveliyne.
 • 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 • 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 • 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 • 43. Ve zıllin min yahmumin.
 • 44. La baridin ve la keriymin.
 • 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 • 46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 • 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 • 48. Konuta abaunel’evvelune.
 • 49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 • 50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

 • 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 • 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 • 53. Femaliune minhelbutune.
 • 54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 • 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 • 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 • 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 • 58. Efereeytum ma tumnune.
 • 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 • 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 • 61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 • 62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 • 63. Efereeytum ma tahrusune.
 • 64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 • 65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 • 66. İnna lemuğremune.
 • 67. Bel nahnu mahrumune.
 • 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 • 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 • 70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 • 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 • 72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 • 73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 • 74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 • 75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 • 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

 • 77. İnnehu lekur’anun keriymun.
 • 78. Fiy kitamin meknunin.
 • 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 • 80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 • 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 • 82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 • 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 • 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 • 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 • 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 • 87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 • 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 • 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 • 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 • 91. Feselamun kir min ashabilyemiyni.
 • 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 • 93. Fenuzulun min hamiymin.
 • 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 • 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 • 96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Vakia Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • 1. Kıyamet koptuğu zaman,
 • 2. Ki onun oluşunu reddedecek hiçbir kimse yoktur;
 • 3. O, alçaltıcı, yükselticidir.
 • 4. Yer şiddetle sarsıldığı,
 • 5. Dağlar bölündüğü,
 • 6. Ayrılıp toz duman haline geldiği,
 • 7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,
 • 8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!
 • 9. Soldakiler, ne uğursuzdurlar onlar!
 • 10. Hayırda önde olanlar, ecirde de öndedirler.
 • 11. İşte bunlar, Allah’a en yakın olanlardır,
 • 12. Naîm cennetlerinde .
 • 13. Onların çoğu evvelki ümmetlerden,
 • 14. Azıcığı da sonrakilerdendir.
 • 15. Madenlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler,
 • 16. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
 • 17. Etraflarında, hizmet için ebedi gençler gezer;
 • 18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.
 • 19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de usları giderilir.
 • 20. Onlara sevdikleri meyveler,
 • 21. Canlarının sürüklediği kuş etleri,
 • 22. Kocaman gözlü hûriler,
 • 23. Gizli inciler gibi.
 • 24. Yaptıklarına karşılık olarak verilir.
 • 25. Orada boş bir laf ve günaha sokan bir söz işitmezler.
 • 26. Söylenen, sadece “selâm, selâm” dır.
 • 27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!
 • 28. Düzgün kiraz ağacı,
 • 29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,
 • 30. Uzamış gölgeler,
 • 31. Çağlayarak akan sular,
 • 32. Rakamsız meyveler içindedirler;
 • 33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan.
 • 34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.
 • 35. Gerçekten biz hûrileri bambaşka şekilde yeni yarattık.
 • 36. Onları, bâkireler kıldık.
 • 37. Eşlerine düşkün ve yaşıt.
 • 38. Tam bunlar sağdakiler içindir..
 • 39. Bunların bir hayliyi evvelki ümmetlerdendir.
 • 40. Bir Hayliyi da sonrakilerdendir.
 • 41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere!
 • 42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,
 • 43. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;
 • 44. Serin ve güzel olmayan.
 • 45. Zira onlar bundan evvel varlık içinde sefahete dalmışlardı.
 • 46. Büyük günahı işlemekte sabreder dururlardı.
 • 47. Ve diyorlardı ki: Biz can verdikten, toprak ve kemik istifi haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?
 • 48. Evvelki atalarımız da mı?
 • 49. De ki: Hem evvelkiler hem de sonrakiler,
 • 50. Emin bir günün emin zamanında kesinlikle bir araya geleceklerdir!
 • 51. Sonra siz ey sapıklar, palavracılar!
 • 52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.
 • 53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
 • 54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.
 • 55. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
 • 56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!
 • 57. Sizi biz yarattık. Tasdik etkeniz gerekmez mi?
 • 58. Söyleyin öyleyse, rahimlere döktüğünüz meni nedir?
 • 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?
 • 60. Aranızda vefatı takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.
 • 61. Böylece sizin yerinize eşlerinizi getirelim ve sizi öğrenmediğiniz bir cihanda tekerrür var edelim diye vefatı takdir ettik.
 • 62. Andolsun, ilk yaratılışı öğrendiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
 • 63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.
 • 64. Onu siz mi tamamlıyorsunuz, yoksa tamamlayan biz miyiz?
 • 65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.
 • 66. “Doğrusu borç altına girdik.
 • 67. Daha doğrusu, biz fukara kaldık” tasanız.
 • 68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?
 • 69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
 • 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?
 • 71. Söyleyin şimdi bana, alevlendirmekte olduğunuz ateşi,
 • 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
 • 73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.
 • 74. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et.
 • 75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,
 • 76. Öğrenirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.
 • 77. Kuşkusuz bu, bedelli bir Kur’an’dır,
 • 78. Korunmuş bir kitaptır.
 • 79. Ona ancak arınılanlar dokunabilir.
 • 80. O, kâinatların Rabbinden indirilmiştir.
 • 81. Şimdi siz, bu lafı mı küçümsüyorsunuz?
 • 82. Allah’ın verdiği rızka karşı şükrü, onu reddetmekle mi yerine getiriyorsunuz?
 • 83. Hele can boğaza katlandığı zaman,
 • 84. O müddet siz bakar durursunuz.
 • 85. O anda biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.
 • 86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,
 • 87. Onu canı geri çevirsenize, eğer iddianızda doğru iseniz!
 • 88. Fakat can veren birey Allah’a yakın olanlardan ise,
 • 89. Ona rahatlık, hoş rızık ve Naîm cenneti vardır.
 • 90. Şayet o sağdakilerden ise,
 • 91. “Ey sağdaki! Sana selam olsun!”
 • 92. Ama reddedici sapıklardan ise,
 • 93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!
 • 94. Ve onun sonu cehenneme atılmaktır.
 • 95. Kuşkusuz ki bu, kesin gerçektir.
 • 96. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tenzih ile an.

Bir cevap yazın